Hasanova Erdem Kolomoyets & Partners

HEK & Partners, merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye genelinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunan bir hukuk bürosudur. HEK & Partners, gerek Türkiye’nin diğer şehirlerinde gerekse uluslararası alanda işbirliği içerisinde bulunduğu hukuk büroları aracılığı ile müvekkillerinin her zaman yanında olup ihtiyaç anında her zaman çözüm sunmaktadır

Hasanova Erdem Kolomoyets & Partners

HEK & Partners, müvekkillerine çeşitli çalışma alanlarında Türkçe, Rusça, İngilizce ve Fransızca dillerinde güvenilir, hızlı, pratik ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Hasanova Erdem Kolomoyets & Partners

HEK & Partners, tecrübesini ve birikimini kullanarak her zaman etik, dürüstlük, hakkaniyet ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde müvekkillerinin ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılamaktadır.

Çalışma Alanlarımız

HEK & Partners, aşağıda belirtilen alanları ilgilendiren tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Şirketler & Ticaret Hukuku

HEK & Partners, şirketler ve ticaret hukuku alanında müvekkillerine şirketleri ilgilendiren tüm hukuki süreçlerde hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda HEK & Partners gerek şirketlerin üst yönetimi gerekse alt departmanları ile doğrudan çalışmakta ve burada görev alan yetkililerin gereksinim duydukları konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerini sunmaktadır.

Gerçekleştirilmesi planlanan ticari faaliyetlerin nitelik ve kapsamına göre kurulacak şirket türünün belirlenmesi ve yönetim organizasyonunun planlanması, şirket ve alt birimlerinin organizasyon şemalarının planlanması, kuruluşu, tescili ve tasfiyesi süreçlerinin yönetilmesi, şirket genel kurullarının yapılması, yöneticilerin atanması ve görevden alınması gibi konularda danışmanlık hizmetlerinin sunulması, şirketlerin halihazırdaki yönetim şemalarının yeniden yapılandırılması gibi hizmetler bu kapsamda sunulmaktadır.

HEK & Partners, hem şirketlerin iç işleyişine ilişkin hizmetler hem de şirketlerin gündelik gereksinimlerini karşılayan hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda çeşitli sözleşmelerin incelenmesi ve hazırlanması, sözleşme müzakerelerinde müvekkillerin temsil edilmesi, yapılacak anlaşmalarda kullanılacak asli ve tali niteliğindeki belgelerin hazırlanması ve bu tür belgelerin hukuki geçerliliklerinin incelenmesi sunulan hizmetler arasındadır.


DAHA FAZLA BİLGİ

Birleşme & Devralmalar

HEK & Partners, birleşme ve devralma konularında müvekkillerine çeşitli aşamalarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

HEK & Partners, birleşme ve devralma projeleri kapsamında müvekkillerine hukuki incelemenin (due diligence) yapılması, hukuki açıdan ticari risklerin analiz edilmesi, birleşme veya devralmaya konu olan şirketlerin hukuki durumları hakkında raporların hazırlanması ve söz konusu şirketlerin temsilcilerinin şirket yapılarındaki yerleri ile yetkileri hakkında detaylı inceleme ve bilgilendirmelerin yapılması, hisse devir sözleşmeleri de dahil olmak üzere bu alandaki sözleşmelerin ve diğer tali belgelerin hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Yabancılar Hukuku

HEK & Partners, Türkiye’de bulunan veya Türkiye’ye yerleşim veya iş amacı ile yerleşmeyi düşünen yabancı kişilere çeşitli konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HEK & Partners, bu kapsamda gerek gerçek kişiler için ikamet izinlerin alınması ve sürelerinin uzatılması, gerekse tüzel kişilere çalıştıracakları yabancı personel için çalışma izinlerinin alınması veya halihazırda çalıştırılan yabancı personelin çalışma izinlerinin sürelerinin uzatılması, çalışma izni muafiyet başvurularının yapılması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

HEK & Partners, tüzel kişilere sunduğu hizmetlerin yanı sıra, yabancı gerçek kişilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının alınması, Türkiye’de gayrimenkul edinilmesi ve hukuksal sorunların çözümüne  ilişkin süreçlerde de hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


DAHA FAZLA BİLGİ

İş Hukuku

HEK & Partners iş hukuku alanında gerek tüzel kişilere gerekse gerçek kişilere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HEK & Partners iş hukuku kapsamında müvekkillerine iş sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshedilmesi, işveren ile çalışan arasında yapılan müzakerelerde hazır bulunulması, ikale sözleşmelerinin ve ilgili belgelerin hazırlanması ile hukuki görüşlerin verilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HEK & Partners müvekkillerini ayrıca gerek idari kurumlarda gerekse iş mahkemelerinde temsil etmekte ve kendilerine bu konularda avukatlık hizmeti de sunmaktadır. HEK & Partners, işbirliği içerisinde bulunduğu arabulucular sayesinde ayrıca iş hukuku uyuşmazlıklarını ilgilendiren konularda şirketlere arabulucuk hizmetlerini de sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Uyuşmazlıkların Çözümü

HEK & Partners, şirketler, ticaret, iş ve idare hukuku ile medeni hukuku ilgilendiren uyuşmazlıklarda müvekkillerini ilgili mahkemeler ve idari kurumlar nezdinde temsil etmekte ve uyuşmazlık çözümüne ilişkin olarak avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bunların yanı sıra yurt dışındaki mahkeme, kamu kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere Türkiye’deki yargılama sistemi ile ilgili hukuki görüşlerin hazırlanması ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

HEK & Partners, ayrıca yurt dışında alınmış yabancı devlet mahkeme kararlarının ve yabancı tahkim kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi konusunda da hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hizmetlere ilave olarak HEK & Partners, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında alınmış olan yabancı devlet mahkeme ve yabancı tahkim kararlarının icra edilmesi aşamalarında da müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır.


DAHA FAZLA BİLGİ

Enerji & Doğal Kaynaklar Hukuku

HEK & Partners, enerji ve doğal kaynakları ilgilendiren konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

HEK & Partners, bu kapsamda müvekkillerine ilgili lisansların alınması için gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara sunulması, regülasyon danışmanlığı, elektrik ve doğal gaz toptan ve perakende ticareti (EFET, PPA, yeşil sertifikalar vs.)  ve FIDIC sözleşmeleri başta olmak üzere enerji santrallerinin kurulum, inşaat, işletim ve bakımına ilişkin çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, yeni projelere ve çeşitli ürünlere ilişkin hukuki altyapının ve ilgili belge ve sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, çeşitli ihalelere katılım ve ihale dosyalarının hazırlanması, dağıtık üretim, inovasyon ve enerji verimliliği projeleri ve ilgili idari kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülen tüm süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

HEK & Partners, gayrimenkul alımı ve hakların devredilmesi, gayrimenkul satım sözleşmelerinin incelenmesi ve akdedilmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi ile bunların ilgili merciler nezdinde yapılması gibi konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

HEK & Partners, müvekkillerine gayrimenkullerin hukuki durumlarına ilişkin inceleme ve raporlamaların hazırlanması, ipotek ve üst hakkı tescili ve fekki gibi işlemlerin yapılması gibi konularda da hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

HEK & Partners, FIDIC sözleşmeleri başta olmak üzere inşaat ve alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşme müzakerelerinde hazırda bulunulması, ana yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişkilerin yönetilmesi de dahil olmak üzere gerekli hukuki görüşlerin hazırlanması, çeşitli ihalelere katılım ve ihale dosyalarının hazırlanması konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


DAHA FAZLA BİLGİ

Banka ve Finans

HEK & Partners farklı alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerine satın alma finansmanı, proje finansmanı, varlık finansmanı, yapılandırılmış finansman, İslami finansman çerçevesinde murabaha ve sukuk (kira sertifikalari) da dahil olmak üzere birçok finansman işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
DAHA FAZLA BİLGİ

EKİBİMİZ

HEK & Partners, farklı deneyim ve tecrübeleri ile uzmanlık alanlarına göre çözüm üretmeye odaklı olarak mesleki faaliyetlerini uzun yıllardır sürdüren ekip üyeleri ve danışmanlardan oluşmaktadır.
Ortak
Dilara Hasanova
Dilara Hasanova, büronun kurucu ortaklarından biri olup; 13 yılı aşkın süredir çalışmalarını ticaret ve şirketler, birleşme ve devralmalar, bankacılık ve finans ve fikri mülkiyet alanlarında yürütmektedir. Ağırlıklı olarak yabancı ve Türk şirketlerin ortak girişim kurmaları konularında danışmanlık hizmeti sunmakta, ön inceleme ve araştırmaların (due diligence) yapılması süreçlerini yürütmekte, hisse devri, hissedarlık anlaşmaları, ortak girişim, distribütörlük, franchising, lisans, fikri mülkiyet sözleşmeleri ve diğer ticari sözleşmelerin müzakeresi ve sonlandırılmasında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


DAHA FAZLA BİLGİ
Ortak
Sergey Kolomoyets
Sergen Erdem, 13 yılı aşkın süredir ticaret ve şirketler hukuku, iş hukuku ve yabancılar hukuku da dahil olmak üzere hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmış bir ortaktır. Özellikle, yabancı şirketlerin Türkiye piyasasına girişi ve Türkiye’deki faaliyetlerin sürdürülmesine ilişkin hukuki konularda danışmanlık, şirketlerin uluslararası mal ve hizmet satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve ihalelere katılım konularında danışmanlık, yabancılar hukukunu ilgilendiren konularda danışmanlık ve ayrıca uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuki hizmet sunmaktadır.


DAHA FAZLA BİLGİ
Ortak
Aydan Erdem
Aydan Erdem, enerji piyasasında 13 yılı aşkın tecrübesi ile enerji, inşaat, altyapı, etik ve uyum konularında uzmanlaşmış bir ortaktır. Ağırlıklı olarak elektrik ve doğal gaz satış ve ticareti anlaşmaları, EFET’ler (standardizasyonu ve dahili eğitimler dahil olmak üzere), PPA’ler, yeşil sertifika sözleşmeleri, tezgahüstü (OTC) finansal işlemler, ISDA Sözleşmeleri, tolling, dahili ve harici hizmet seviyesi anlaşmalarının (SLA) kurgulanması ile hizmet sözleşmeleri, FIDIC sözleşmeleri, inşaat, EPC ve elektromekanik ekipman satın alma sözleşmeleri vb. konularda hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.


DAHA FAZLA BİLGİ

Аdres

Maslak Mah. Meydan Sok. No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 22, Sarıyer, İstanbul

Тelefon

+90 212 706 11 60

E Posta

info@hekpartners.com

Bu internet sitesinde paylaşılan bilgiler ve belgelerde yer alan içerik sadece bilgi amaçlı olup, hiçbir suretle hukuki danışmanlık olarak değerlendirilemez. Hukuki danışmanlık veya görüş almak istiyorsanız info@hekpartners.com adresine talebinizi iletebilirsiniz.


HEK & Partners © 2022

Hasanova Erdem Kolomoyets & Partners

HEK & Partners, merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye genelinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunan bir hukuk bürosudur. HEK & Partners, gerek Türkiye’nin diğer şehirlerinde gerekse uluslararası alanda işbirliği içerisinde bulunduğu hukuk büroları aracılığı ile müvekkillerinin her zaman yanında olup ihtiyaç anında her zaman çözüm sunmaktadır

Hasanova Erdem Kolomoyets & Partners

HEK & Partners, müvekkillerine çeşitli çalışma alanlarında Türkçe, Rusça, İngilizce ve Fransızca dillerinde güvenilir, hızlı, pratik ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Hasanova Erdem Kolomoyets & Partners

HEK & Partners, tecrübesini ve birikimini kullanarak her zaman etik, dürüstlük, hakkaniyet ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde müvekkillerinin ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılamaktadır.

Çalışma Alanlarımız

HEK & Partners, aşağıda belirtilen alanları ilgilendiren tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Şirketler & Ticaret Hukuku

HEK & Partners, şirketler ve ticaret hukuku alanında müvekkillerine şirketleri ilgilendiren tüm hukuki süreçlerde hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda HEK & Partners gerek şirketlerin üst yönetimi gerekse alt departmanları ile doğrudan çalışmakta ve burada görev alan yetkililerin gereksinim duydukları konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerini sunmaktadır.

Gerçekleştirilmesi planlanan ticari faaliyetlerin nitelik ve kapsamına göre kurulacak şirket türünün belirlenmesi ve yönetim organizasyonunun planlanması, şirket ve alt birimlerinin organizasyon şemalarının planlanması, kuruluşu, tescili ve tasfiyesi süreçlerinin yönetilmesi, şirket genel kurullarının yapılması, yöneticilerin atanması ve görevden alınması gibi konularda danışmanlık hizmetlerinin sunulması, şirketlerin halihazırdaki yönetim şemalarının yeniden yapılandırılması gibi hizmetler bu kapsamda sunulmaktadır.

HEK & Partners, hem şirketlerin iç işleyişine ilişkin hizmetler hem de şirketlerin gündelik gereksinimlerini karşılayan hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda çeşitli sözleşmelerin incelenmesi ve hazırlanması, sözleşme müzakerelerinde müvekkillerin temsil edilmesi, yapılacak anlaşmalarda kullanılacak asli ve tali niteliğindeki belgelerin hazırlanması ve bu tür belgelerin hukuki geçerliliklerinin incelenmesi sunulan hizmetler arasındadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Birleşme & Devralmalar

HEK & Partners, birleşme ve devralma konularında müvekkillerine çeşitli aşamalarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

HEK & Partners, birleşme ve devralma projeleri kapsamında müvekkillerine hukuki incelemenin (due diligence) yapılması, hukuki açıdan ticari risklerin analiz edilmesi, birleşme veya devralmaya konu olan şirketlerin hukuki durumları hakkında raporların hazırlanması ve söz konusu şirketlerin temsilcilerinin şirket yapılarındaki yerleri ile yetkileri hakkında detaylı inceleme ve bilgilendirmelerin yapılması, hisse devir sözleşmeleri de dahil olmak üzere bu alandaki sözleşmelerin ve diğer tali belgelerin hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Yabancılar Hukuku

HEK & Partners, Türkiye’de bulunan veya Türkiye’ye yerleşim veya iş amacı ile yerleşmeyi düşünen yabancı kişilere çeşitli konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HEK & Partners, bu kapsamda gerek gerçek kişiler için ikamet izinlerin alınması ve sürelerinin uzatılması, gerekse tüzel kişilere çalıştıracakları yabancı personel için çalışma izinlerinin alınması veya halihazırda çalıştırılan yabancı personelin çalışma izinlerinin sürelerinin uzatılması, çalışma izni muafiyet başvurularının yapılması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

HEK & Partners, tüzel kişilere sunduğu hizmetlerin yanı sıra, yabancı gerçek kişilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının alınması, Türkiye’de gayrimenkul edinilmesi ve hukuksal sorunların çözümüne  ilişkin süreçlerde de hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

İş Hukuku

HEK & Partners iş hukuku alanında gerek tüzel kişilere gerekse gerçek kişilere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HEK & Partners iş hukuku kapsamında müvekkillerine iş sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshedilmesi, işveren ile çalışan arasında yapılan müzakerelerde hazır bulunulması, ikale sözleşmelerinin ve ilgili belgelerin hazırlanması ile hukuki görüşlerin verilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HEK & Partners müvekkillerini ayrıca gerek idari kurumlarda gerekse iş mahkemelerinde temsil etmekte ve kendilerine bu konularda avukatlık hizmeti de sunmaktadır. HEK & Partners, işbirliği içerisinde bulunduğu arabulucular sayesinde ayrıca iş hukuku uyuşmazlıklarını ilgilendiren konularda şirketlere arabulucuk hizmetlerini de sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Uyuşmazlıkların Çözümü

HEK & Partners, şirketler, ticaret, iş ve idare hukuku ile medeni hukuku ilgilendiren uyuşmazlıklarda müvekkillerini ilgili mahkemeler ve idari kurumlar nezdinde temsil etmekte ve uyuşmazlık çözümüne ilişkin olarak avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bunların yanı sıra yurt dışındaki mahkeme, kamu kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere Türkiye’deki yargılama sistemi ile ilgili hukuki görüşlerin hazırlanması ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

HEK & Partners, ayrıca yurt dışında alınmış yabancı devlet mahkeme kararlarının ve yabancı tahkim kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi konusunda da hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hizmetlere ilave olarak HEK & Partners, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında alınmış olan yabancı devlet mahkeme ve yabancı tahkim kararlarının icra edilmesi aşamalarında da müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Enerji & Doğal Kaynaklar Hukuku

HEK & Partners, enerji ve doğal kaynakları ilgilendiren konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

HEK & Partners, bu kapsamda müvekkillerine ilgili lisansların alınması için gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara sunulması, regülasyon danışmanlığı, elektrik ve doğal gaz toptan ve perakende ticareti (EFET, PPA, yeşil sertifikalar vs.)  ve FIDIC sözleşmeleri başta olmak üzere enerji santrallerinin kurulum, inşaat, işletim ve bakımına ilişkin çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, yeni projelere ve çeşitli ürünlere ilişkin hukuki altyapının ve ilgili belge ve sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, çeşitli ihalelere katılım ve ihale dosyalarının hazırlanması, dağıtık üretim, inovasyon ve enerji verimliliği projeleri ve ilgili idari kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülen tüm süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

HEK & Partners, gayrimenkul alımı ve hakların devredilmesi, gayrimenkul satım sözleşmelerinin incelenmesi ve akdedilmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi ile bunların ilgili merciler nezdinde yapılması gibi konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

HEK & Partners, müvekkillerine gayrimenkullerin hukuki durumlarına ilişkin inceleme ve raporlamaların hazırlanması, ipotek ve üst hakkı tescili ve fekki gibi işlemlerin yapılması gibi konularda da hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

HEK & Partners, FIDIC sözleşmeleri başta olmak üzere inşaat ve alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşme müzakerelerinde hazırda bulunulması, ana yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişkilerin yönetilmesi de dahil olmak üzere gerekli hukuki görüşlerin hazırlanması, çeşitli ihalelere katılım ve ihale dosyalarının hazırlanması konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Banka ve Finans

HEK & Partners farklı alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerine satın alma finansmanı, proje finansmanı, varlık finansmanı, yapılandırılmış finansman, İslami finansman çerçevesinde murabaha ve sukuk (kira sertifikalari) da dahil olmak üzere birçok finansman işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
DAHA FAZLA BİLGİ

EKİBİMİZ

HEK & Partners, farklı deneyim ve tecrübeleri ile uzmanlık alanlarına göre çözüm üretmeye odaklı olarak mesleki faaliyetlerini uzun yıllardır sürdüren ekip üyeleri ve danışmanlardan oluşmaktadır.


Ortak
Dilara Hasanova
Dilara Hasanova, büronun kurucu ortaklarından biri olup; 13 yılı aşkın süredir çalışmalarını ticaret ve şirketler, birleşme ve devralmalar, bankacılık ve finans ve fikri mülkiyet alanlarında yürütmektedir. Ağırlıklı olarak yabancı ve Türk şirketlerin ortak girişim kurmaları konularında danışmanlık hizmeti sunmakta, ön inceleme ve araştırmaların (due diligence) yapılması süreçlerini yürütmekte, hisse devri, hissedarlık anlaşmaları, ortak girişim, distribütörlük, franchising, lisans, fikri mülkiyet sözleşmeleri ve diğer ticari sözleşmelerin müzakeresi ve sonlandırılmasında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ


Ortak
Sergey Kolomoyets
Sergen Erdem, 13 yılı aşkın süredir ticaret ve şirketler hukuku, iş hukuku ve yabancılar hukuku da dahil olmak üzere hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmış bir ortaktır. Özellikle, yabancı şirketlerin Türkiye piyasasına girişi ve Türkiye’deki faaliyetlerin sürdürülmesine ilişkin hukuki konularda danışmanlık, şirketlerin uluslararası mal ve hizmet satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve ihalelere katılım konularında danışmanlık, yabancılar hukukunu ilgilendiren konularda danışmanlık ve ayrıca uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuki hizmet sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ


Ortak
Aydan Erdem
Aydan Erdem, enerji piyasasında 13 yılı aşkın tecrübesi ile enerji, inşaat, altyapı, etik ve uyum konularında uzmanlaşmış bir ortaktır. Ağırlıklı olarak elektrik ve doğal gaz satış ve ticareti anlaşmaları, EFET’ler (standardizasyonu ve dahili eğitimler dahil olmak üzere), PPA’ler, yeşil sertifika sözleşmeleri, tezgahüstü (OTC) finansal işlemler, ISDA Sözleşmeleri, tolling, dahili ve harici hizmet seviyesi anlaşmalarının (SLA) kurgulanması ile hizmet sözleşmeleri, FIDIC sözleşmeleri, inşaat, EPC ve elektromekanik ekipman satın alma sözleşmeleri vb. konularda hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Аdres

Maslak Mah. Meydan Sok. No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 22, Sarıyer, İstanbul

Telefon

+90 212 706 11 60

E Posta

info@hekpartners.comBu internet sitesinde paylaşılan bilgiler ve belgelerde yer alan içerik sadece bilgi amaçlı olup, hiçbir suretle hukuki danışmanlık olarak değerlendirilemez. Hukuki danışmanlık veya görüş almak istiyorsanız info@hekpartners.com adresine talebinizi iletebilirsiniz.


HEK & Partners © 2022